zondag, 20 augustus 2017

U bent hier: Home

Welkom bij De Toezichtspraktijk

Investeringen in bouw en vastgoed

Kan dat ook bij ons gebeuren?

Die vraag zullen veel commissarissen zich hebben gesteld als er weer een corporatie diep in de problemen bleek te zitten. En als uw corporatie niet in de gevarenzone terecht is gekomen, is dat dan het resultaat van bekwaamheid of heeft u gewoon geluk gehad? De bestuurder worstelt met vergelijkbare vragen. Is het beleid helder, zijn de checks and balances op orde, is het risicomanagement goed en is het toezicht goed en professioneel?

Vergaande beleidsbeslissingen en grote investeringenbesluiten vragen veelal om goedkeuring van de raad van commissarissen. De vraag is nu hoe en waaraan de raad dergelijke besluiten toetst. Is het hoofdzakelijk common sense en wordt nagegaan of de bestuurder geen rekenfouten heeft gemaakt en de gedachtengang logisch is, of wordt daadwerkelijk getoetst aan criteria die zijn geformuleerd op basis van vastgesteld en goedgekeurd beleid?

De veel toegepaste methodiek van een bepaald bedrag waaronder de bestuurder zelfstandig besluiten mag nemen, heeft weinig te maken met goed toezicht. Immers, de hoogte van het bedrag zegt niets over het risico dat daarmee gelopen wordt en evenmin over de vraag of een besluit binnen de beleidskaders past. Het komt ook nogal eens voor dat impliciet goedkeuring wordt verleend aan grote vervolginvesteringen.

Een voorbeeld

Een kleine, financieel gezonde corporatie koopt na lang overleg met de gemeente en een ROC een oude kazerne op. Het wordt een leerhotel voor leerlingen van de middelbare hotelschool. Halverwege de - grootscheepse - verbouwing trekt het ROC zich terug genoodzaakt door enkele financiële tegenvallers. Deugdelijke contracten ontbraken en verder dan mondelinge afspraken tussen de drie partijen was het nooit gekomen. De corporatie zit nu met de gebakken peren.
Als het allemaal goed was afgelopen zou de corporatiebestuurder de prijs voor meest creatieve sociaal ondernemer van de regio hebben gekregen, nu wacht hem hoon. Was dit nu pech, gebrek aan vakbekwaamheid, overmoed…? Belangrijker is de vraag: hoe kun je dit voorkomen.

Vragen die de raad zich moet stellen zijn:

  • Is het speelveld waarbinnen de bestuurder de besluiten neemt en waarop de raad van commissarissen toezicht houdt duidelijk begrensd met goedgekeurd beleid over bijvoorbeeld de portfoliostrategie, het financieel beleid, het kwaliteitsbeleid, de risico’s;
  • is helder vastgelegd welke eigen speelruimte de bestuurder binnen en buiten dat speelveld heeft; anders gezegd: voor welke besluiten geldt verantwoording achteraf en voor welke goedkeuring vooraf;
  • zijn de informatiesystemen en interne controlesystemen voldoende deugdelijk om met een gerust hart af te kunnen gaan op de geleverde informatie;
  • zijn de soft controls van dien aard dat deze aanvullend zijn op de harde systemen;
  • zijn de visie en de maatschappelijke opdracht dermate duidelijk dat antwoord kan worden gegeven op de vraag of de voorgestelde activiteit wel bij de corporaties thuishoort.

Drie bureaus die goed bekend zijn met de sector en het thema toezicht vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benaderen, bundelen hun krachten en doen u een consistent aanbod om uw toezichtspraktijk op een viertal manieren - met een verschillende diepgang - te toetsen.

  1. Een review van uw toezichtpraktijk, waarmee u na een doorlichting inzicht krijgt in de kwaliteit van het toezicht, inclusief - indien aan de orde - een aanbeveling hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.
  2. Een thema-avond, waarop aan de hand van één of meerdere door u gekozen onderwerpen van gedachten wordt gewisseld over de kwaliteit van toezicht en bestuur.
  3. Begeleiding van de jaarlijkse zelfevaluatie.
  4. Een cursus, waarin het totale kader van besturen en toezichthouder de revue passeert, toegespitst op uw corporatie.

Wij kunnen ook ondersteuning bieden bij een interne problematiek binnen uw raad, bij het opstellen van het toezichts- en toetsingskader, en het opstellen van een profiel van de RvC.